Rudersdal Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Rudersdal Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Mølleåen 2022, hvor det anbefales at følgende delopgaver udføres:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model og at den indarbejdes i FOHM Sjælland 
  • Opstilling af en samlet hydrologiske model 
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Opdateringen af sårbarhedsvurderingen, afgræsning af NFI og IO. 

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder