Lolland Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Lolland Kommune har siden 2017 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Nordvest Lolland, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Opdatering af redoxgrænsen
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder