Læsø Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Læsø Kommune har indmeldt ændrede indvindingsforhold for Læsø Centralvandværket. I forbindelse med projektet Læsø blev følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en geologisk model
  • Opstilling af en hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsopland
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.