Jammerbugt Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Jammerbugt Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Det er planlagt, at følgende delopgaver udføres:

  • Boringslokalisering
  • Geofysisk kortlægning
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder