Hedensted Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Hedensted Kommune har siden 2015 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Hedensted 2022, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opdatering af hydrostratigrafisk model
  • Opdatering af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder