Haderslev Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Haderslev og Vejen Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Rødding-Tiset, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Geofysisk kortlægning
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Kortlægning af redoxgrænsen
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder