Frederiksberg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Frederiksberg Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Frederiksberg, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • En vurdering af det hydrologiske datagrundlag i Frederiksberg og Københavns Kommuner
  • En vurdering af tidligere geologiske undersøgelser samt en vurdering af tolkninger fra den hydrostratigrafiske model
  • Vurdering af geofysiske kortlægning
  • En vurdering af grundvandskemiske kortlægninger
  • En redegørelse for de hydrologiske modeller, der er opstillet i forbindelse med kortlægning for Frederiksberg og Københavns kommuner samt en vurdering af, hvorvidt de forskellige modeller kan bruges til beregning af indvindingsoplande
  • En vurdering af afgrænsning af grundvandets sårbarhed, NFI og IO og anbefalinger til metode for dette

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder