Billund Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Billund Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med projektet Billund- Grindsted blev følgende delopgaver udført: 

  • Indsamling af geofysik (SkyTEM)
  • Etablering af undersøgelsesboringer
  • Opstilling af en geologisk og hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsopland
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger

Rapporter for kortlægningsområder