Aarhus Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Aarhus Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med projektet Indvindingsoplande udenfor OSD, Midtjylland blev følgende delopgaver udført: 

  • Opstilling af en hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af en hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder