Miljøstyrelsens vejledende udtalelser

Hvis der er tvivl om, hvordan miljølovgivningen skal fortolkes, kan Miljøstyrelsen udtale sig vejledende. Følgende er eksempler på vejledende udtalelser, som kan have en generel interesse.


Orienteringsskrivelse vedrørende brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er nogle myndigheder, som ikke opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsen ( bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 ).

Derfor sender Miljøstyrelsen nærværende orienteringsskrivelse ud, hvor der nærmere redegøres for visse principper i bekendtgørelsen. Det gælder opkrævning efter brugerbetalingsbekendtgørelsen ved myndighedens eget tidsforbrug, brug af ekstern konsulentbistand, og specifikation af afregning.

Samtidig redegøres også kort for, hvornår myndigheden kan anvende ekstern konsulentbistand samt de grundlæggende betingelser, herunder at myndigheden ikke kan dispensere fra reglerne.

Orienteringsskrivelsen kan læses her


Klage over opkrævningsperioden i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4.

En virksomhed klager over, at en kommune havde opkrævet brugerbetaling ud over den periode, som angivet i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4 - dvs. fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år. I den konkrete sag havde kommunen medtaget en konsulents arbejde udført i oktober måned i det foregående år. Kommunen havde først modtaget konsulentens opkrævning i november måned.

Miljøstyrelsen udtalte vejledende, at en kommune først kan foretage opkrævningen, når regningen fra konsulenten foreligger, da kommunen ellers ikke ville have dokumentation for beløbets størrelse. Den konkrete situation var således uden for problemstillingen, om der kunne ske opkrævning for aktiviteter udført uden for den pågældende opkrævningsperiode.

Bestemmelsen i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4 er en sagsbehandlingsregel for myndighederne med karakter af en intern ordensforskrift. Bestemmelsen fastlægger over for kommunerne, hvornår opkrævning af brugerbetaling bør foretages, men manglende overholdelse medfører ikke, at kravet over for virksomheden er tabt.

Se den vejledende udtalelse i sin helhed


Kommunernes brug af konsulenter i miljøgodkendelsesarbejdet, herunder afregning.

En landboforening har klaget over seks kommuners brug af konsulenter i forbindelse med godkendelsesarbejdet efter husdyrgodkendelsesloven, herunder deres afregning.

Miljøstyrelsen udtalte vejledende, at kommunen ikke kan overlade myndighedsopgaver til andre, men alene driftsopgaver. Det er kommunen selv, der afgør, om de vil anvende konsulenter eller ej, og hvilke sager, der i givet fald skal behandles af en konsulent. Miljøstyrelsen er opmærksom på, at der kan være forskel på regningens størrelse afhængig af, om sagen er behandlet alene af kommunen, eller om der også opkræves for ekstern konsulentbistand. Men når kommunen inddrager de hensyn, som skitseres i udtalelsen, vurderes det ikke at være i strid med de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Ved en gennemgang af de afregninger fra kommunerne, som landboforeningen havde vedlagt, konstaterede Miljøstyrelsen, at det ser ud som om, at i hvert fald én kommune ikke har afregnet korrekt. Miljøstyrelsen gør derfor opmærksom på, at ved brug af fremmede tjenesteydelser, når der er tale om godkendelsespligtigt husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen til 80 % af det samlede beløb. Dette er også tilfældet, når der anvendes ekstern konsulentbistand, dvs. 80% af det beløb, som fremkommer, når myndigheden har udregnet 57,79% af regningsbeløbet eks. moms.

Se den vejledende udtalelse i sin helhed her


Svar til KL om sondringen mellem myndighedsopgaver og driftsopgaver

KL har i sit høringssvar af 11. august 2006 til L 40 om bl.a. ophævelse af adgang til at overføre myndighedsopgaver til kommunale fællesskaber bedt om afklaring af, hvilke opgaver kommunerne fremover selv skal løfte og hvilke de kan overlade til andre med udgangspunkt i nogle eksempler.

Se den vejledende udtalelse her

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email