Forarbejdning af jernmetaller

Status Sidste revision
Revision er igang 2001

Revisionen har været sat i bero, men er nu igang igen. 

Download dansk resumé af BREF-dokumentet (2001, Pdf-fil)

Download hele BREF dokumentet på engelsk (2001, 538 sider/5,3 MB)

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for forarbejdning af jernmetal. I kan få et indblik i, hvilke processer og aktiviteter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige processer samt se eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er den bedste tilgængelige teknik inden for de forskellige produktionsprocesser.

BAT tjekliste

Her kan I finde en BAT tjekliste om varmvalsning .

Her kan I finde en BAT tjekliste om varmforzinkning .

Introduktion til BREF-dokumentet

BREF-dokumentet for forarbejdning af jernmetal omhandler de forskellige processer, der anvendes inden for industrien. De forskellige forarbejdningsformer er opdelt i 3 industrielle undersektorer:

Varmforzinkning (batch)
Varm og kold formgivning
Kontinuerlig varmdypningscoatning

På baggrund af BREF-dokumentet introduceres de 3 undersektorer kort med angivelse af primære miljøpåvirkninger og eksempler på bedste tilgængelige teknik. For en mere uddybende beskrivelse af sektorerne, herunder teknikker, emissions- og forbrugsniveauer, henvises til PDF-fil af det danske resumé  eller hele BREF dokumentet.

Varmforzinkning (batch)

Ved varmforzinkning beskyttes emner af jern- og stål mod korrosion ved dypning i smeltet zink. De emner, der coates i varmforzinkningsanlæg, er typisk stålemner som søm, skruer og andre små emner, gitterriste, bærende komponenter, konstruktionsdele, m.m.

Et varmforzinkningsanlæg består grundlæggende af en række procesbade og skyllekar, hvor stålemner ved hjælp af løbekraner bevæges mellem badene/karrene og dyppes heri.

Miljøpåvirkninger

De primære miljøpåvirkninger ved varmforzinkning er:

 • Saltsyreemissioner fra bejdsning
 • Støvemission
 • Emission af gasformige forbindelser fra procesbade
 • Forbrugte affedtningsopløsninger
 • Forbrugte procesopløsninger (bejdse- og aftræksbade samt fluxbade)
 • Olieholdigt affald fra fx rensning af affedtningsbade
 • Zinkholdige restprodukter (filterstøv, zinkaske, hård zink)

Eksempler på BAT

Nedenfor er listet eksempler fra BREF-dokumentet den bedste tilgængelige teknik inden for varmforzinkning:

Produktionsprocesser

 • Installering af affedtningstrin
 • Optimal drift af bade fx ved omrøring
 • Separat bejdsning og aftrækning, medmindre der er installeret proces til genvinding af "blandede" væsker
 • Behandling af udsuget luft (gasvask) fra opvarmede saltsyrebade
 • Etablering af skylning efter affedtning og efter bejdsning
 • Statisk skylning eller skyllekaskader
 • Opsamling af emissioner fra dypning i smeltet zink ved indeslutning af zinkgryder eller ved randudluftning og støvreduktion vha. posefiltre eller våde gasvaskere

Spildevand, affald og genanvendelse

 • Genbrug af forbrugt aftræksbade
 • Genvinding af fri syrefraktion fra forbrugt bejdsebad
 • Zink fjernelse fra syre
 • Intern eller ekstern regenerering af fluxbad

Ovenstående eksempler på BAT inden for varmforzinkning udgør kun et lille udsnit af de mange mulige tiltag, der er beskrevet i BREF-dokumentet. For en udførlig liste over BAT henvises til det danske resumé eller hele BREF-dokumentet.

Varm og kold formgivning

Varm og kold formgivning omfatter fremstillingsmetoder som varmvalsning, koldvalsning og trådtrækning. Ved varmvalsning ændres størrelsen, formen og de metallurgiske egenskaber ved stålet via gentagne sammenpresninger af det varme metal mellem elektrisk drevne valser. Ved koldvalsningen ændres fx tykkelse, mekaniske og teknologiske karakteristika ved varmvalsede coils ved sammentrykning mellem valser uden forudgående opvarmning af emnerne. Trådtrækning foregår ved en proces, hvor trådstænger/tråde reduceres i størrelse ved at trække dem gennem en matrice (konusformede åbning) med mindre tværsnit.

De forskellige metoder anvendes til fremstilling af en lang række halvfabrikata og færdige produkter som fx varm- og koldvalset fladstål, varmvalsede lange produkter, trukne lange produkter, rør og tråd.

Miljøpåvirkninger

De primære miljøpåvirkninger fra hhv varmvalsning, koldvalsning og trådtrækning er:

Varmvalsning:

 • Emissioner til luft, især NOx og SOx
 • Ovnens energiforbrug
 • diffuse støvemissioner fra produkthåndtering, valsning eller mekanisk overfladebehandling
 • spildevand indeholdende suspenderede stoffer og carbonhydrider
 • Olieholdige affaldsprodukter

Koldvalsning:

 • Syre- og olieholdigt affald og spildevand,
 • Affedtningsrøg,
 • Syre- og olietågeemissioner til luft,
 • Støv, for eksempel fra fjernelse af glødeskaller og udrulning af coils,
 • NOx fra bejdsning med blandet syre
 • Forbrændingsgasser fra ovnfyring.

Trådtrækning:

 • Luftemissioner fra bejdsning
 • Syreholdigt affald og spildevand
 • Diffust støv (tør trækning)
 • Forbrugt smøremiddel og effluenter (våd trækning)
 • Forbrændingsgasser fra ovne indeholdende bl.a. NO x og SO x
 • Blyholdigt affald fra blybade

Eksempler på BAT

Nedenfor er listet eksempler fra BREF-dokumentet den bedste tilgængelige teknik inden for de tre fremstillingsmetoder: varmvalsning, koldvalsning og trådtrækning.

Varmvalsning

 • Indeslutninger til flammehøvl og slibemaskine med stoffilter i udsugningsluft
 • Behandling og genbrug af vand fra alle overfladeudjævningsprocesser
 • Valg af brændstof, herunder begrænsning af svovlindhold i brændselsolie
 • Genvinding af varme i røggas til råmaterialeforvarmning
 • Brændere med lav NO x -afgivelse
 • Separate kølevandssystemer, der fungerer i lukkede kredsløb
 • Genanvendelse af glødeskaller opsamlet i spildevand
 • Separation af vand og køle-/smøremidler med genanvendelse af disse midler

Koldvalsning

 • Behandling af udsuget luft fra udrulning af coils vha. stoffiltre og recirkulation af opsamlet støv
 • Brug af spray- eller turbulensbejdsning i stedet for dyppebejdsning
 • Mekanisk filtrering og recirkulering for levetidsforlængelse af bejdsebade
 • Genbrug af brugt saltsyre
 • Genvinding af fri svovlsyre ved krystallisering
 • Kaskadeskyllesystemer med internt genbrug af overløb
 • Behandling af brugt emulsion (affedtningsopløsning) ved ultrafiltrering eller elektrolytisk adskillelse

Trådtrækning

 • Omhygelig overvågning af badparametre: temperatur og koncentration
 • Kaskadebejdsning
 • Genvinding af den frie syrefraktion og genbrug i bejdseanlægget
 • Rensning og genbrug af smøremiddel i forbindelse med trækning
 • Separat oplagring af bly-holdigt affald, beskyttet mod vejr og vind
 • Lukkede kølevandskredsløb

Ovenstående eksempler på BAT inden for varmvalsning, koldvalsning og trådtrækning udgør kun et lille udsnit af de mange mulige tiltag, der er beskrevet i BREF-dokumentet. For en udførlig liste over BAT henvises til det danske resumé eller hele BREF-dokumentet.

Kontinuerlig varmdypningscoatning

Ved varmdypningscoatning ledes stålplader eller -tråd kontinuert gennem smeltet metal, typisk zink. Andre metaller med lavt smeltepunkt som fx aluminium, bly og tin benyttes dog også, men ikke i samme omfang.

Produktionsprocesserne er forskellige for coatning af plade og stål. Ved kontinuert coatning af plade foretages først en kemisk og/eller termisk overfladerensning, herefter varmebehandling, nedsænkning i bad af smeltet metal og til sidst en efterbehandling. Ved kontinuert coating af tråd foretages først bejdsning, herefter fluksning, metalpålægning og til sidst efterbehandling.

Miljøpåvirkninger

De primære miljøpåvirkninger ved kontinuerlig varmdypningscoatning er:

 • Syreemissioner
 • Forbrændingsgasser fra ovne
 • Zinkholdige restprodukter
 • Olie- og chromholdigt spildevand
 • Energiforbrug til ovne
 • Farligt affald

Eksempler på BAT

Nedenfor er listet eksempler fra BREF-dokumentet på den bedste tilgængelige teknik inden for kontinuerlig varmedypningscoatning:

Varmebehandlingsovne

 • Brændere med lavt udslip af NO x
 • Dampproduktion til genvinding af varme fra røggas

Produktionsprocesser

 • Kaskadeaffedtning
 • Elektrostatisk smøring eller tildækning af båndsmøringsmaskinen
 • Tildækkede procesbade (fosfatering, chromatering)

Spildevand, affald og genanvendelse

 • Rensning (mekanisk eller membranfiltrering) og recirkulering af affedtningsopløsning
 • Elektrolytisk emulsionsadskillelse eller ultrafiltrering af forbrugt affedtningsopløsning
 • Rensning og genbrug af fosfateringsopløsning

Ovenstående eksempler på BAT inden for kontinuerlig varmdypningscoatning udgør kun et lille udsnit af de mange mulige tiltag, der er beskrevet i BREF-dokumentet. For en udførlig liste over BAT henvises til det danske resumé eller hele BREF-dokumentet.

Ud over de 3 undersektorer inden for forarbejdning af jernmetaller, som er beskrevet ovenfor, omhandler BREF-dokumentet tekniske foranstaltninger, som er relevante for flere af undersektorerne. Læs mere om BAT inden for forarbejdning af jernmetaller ved at downloade nedenstående materiale:

Resumé af BREF-dokumentet  (dansk, 2001, Pdf- fil)
Forord (dansk, 2001, Pdf- fil)
Anvendelsesområde (dansk, 2001, Pdf- fil)
Konkluderende bemærkninger (dansk, 2001, Pdf- fil)
Download hele BREF dokumentet på engelsk (2001, 538 sider/5,3 MB)

Revisionen af denne BREF er startet.