Organiske finkemikalier

StatusSidste revision
 2006

Der er foretaget en særlig gennemgang af BREF-dokumentets anbefalinger set i relation til det danske regelsæt med det formål at afsløre evt. diskrepanser

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for batchproduktion af organiske finkemikalier. I kan få et indblik i, hvilke aktiviteter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige aktiviteter og se eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er de bedste tilgænge­lige teknik­ker inden for batchproduktion af organiske finkemikalier.

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 4.1j, 4.4, 4.5 og 4.6:

4.1j: Farver og pigmenter.

4.4: Plantebeskyttelsesmidler og biocider .

4.5: Farmaceutiske produkter (kemiske og biologiske processer).

4.6: Eksplosiver.

Følgende kemikalier, der er batch fabrikerede, bliver omtalt i BREF-dokumentet, selvom de ikke eksplicit er nævnt i IPPC-direktivets bilag 1.

 • Organiske mellemprodukter.
 • Specialiserede overfladeaktive stoffer.
 • Smagsstoffer, duftstoffer og feromoner.
 • Blødgørere.
 • Vitaminer (tilhørende farmaceutiske produkter).
 • Optiske blegemidler (tilhørende farver og pigmenter).
 • Flammehæmmere.

Denne liste er ikke fyldestgørende, og BREF-dokumentet indeholder ikke en specifik afgrænsning til et andet BREF-dokument om organiske kemikalier i storskala produktion, hvilket gør, at virksomheder med både batchproduktion og storskalaproduktion bør orientere sig i begge BREF-dokumenter.

Dette BREF-dokument omfatter en enorm variation inden for produktion af finkemikalier og stoffer. Derfor beskriver dokumentet ikke specifikke og individuelle produkter, men beskriver miljømæssigt relevante enhedsprocesser og enhedsoperationer kombineret med beskrivelsen af det typiske produktions layout på disse anlæg.

I BREF-dokumentet vedrørende spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri kan producenter af organiske finkemikalier finde yderligere inspiration, og nærværende BREF-dokument giver en yderligere vurdering af disse teknikker i sammen hæng med finkemikalier.

Nedenfor introduceres BREF-dokumentet kort.

Batchproduktion af organiske finkemikalier

Batchproduktion af organiske finkemikalier omfatter produktion af en lang række organiske kemikalier, som typisk er højværdi produkter, der produceres i små volumener. De sælges til virksomheder, ofte andre kemiske virksomheder, og fungerer i en lang række slutbruger produkter, enten pga. af deres renhed eller deres evne til at levere en specifik effekt. Producenter af finkemikalier varierer fra meget små til meget store virksomheder.

Til trods for variationen er antallet af enhedsoperationer og –processer dog relativt lille. Disse inkluderer:

 • Satsning og dekantering af reagenser og opløsninger .
 • Inaktivering.
 • Reaktioner.
 • Krystallisering.
 • Faseseparering.
 • Filtrering.
 • Destillering.
 • Produkt vask.

Ofte er køling, opvarmning og brug af vakuum eller tryk også en del af produktionen.

Miljøpåvirkninger

De væsentligste miljøforhold, som knytter sig til produktionen af organiske finkemikalier, er emission af flygtige organiske forbindelser (VOC), spildevand med potentielt højt indhold af svært nedbrydelige organiske stoffer, et stort forbrug af opløsningsmidler og ikke genanvendeligt affald. På grund af den store variation af kemiske produkter og dermed mulige emissioner indeholder dette BREF-dokument ikke et omfattende overblik over emissionen fra denne sektor. Der er heller ingen data for forbrug af råvarer.

Derimod er der emissionsdata fra en bred vifte af eksempelvirksomheder. Der er eksempelvirksomheder inden for alle de produkttyper, som er repræsenteret i dokumentet.

Eksempler på BAT

BREF-dokumentet opdeler de teknikker, som skal overvejes for at fastlægge BAT, under tre hovedoverskrifter:

 • Forebyggelse og minimering af miljøpåvirkninger. Her beskrives strategier til at fastlægge syntesevejen, eksempler på alternative processer, valg af udstyr, produktionsdesign.
 • Styring og behandling af affaldsstrømme. Her beskrives teknikker til vurdering af affaldsstrømmenes egenskaber og monitering af emissioner.
 • Miljøledelse.

Endelig er der beskrevet en lang række genanvendelses- og rensningsteknikker til behandling af udledninger til luften, forbehandling af spildevandsstrømme og biologisk behandling af det samlede spildevand.

Nedenfor er listet eksempler fra BREF-dokumentet på BAT.

Forebyggelse og minimering af miljøpåvirkninger

 • Integrering af miljøovervejelser i procesudvikling, herunder strukturerede sikkerhedsvurderinger, procedurer til at reducere risici fra håndtering og opbevaring af farlige stoffer samt passende træning af operatører.
 • Design af nye anlæg, så emissioner og spild minimeres.
 • Hurtig og pålidelig identifikation af lækager.
 • Etablering af passende opbevaringskapacitet til at tilbageholde eventuelle spild og lækkende stoffer, vand fra brandslukning og forurenet overfladevand.
 • Indeslutning og lukning af alle åbninger for at minimere ukontrollerede emissioner.
 • Tørring i lukkede kredsløb, inkl. kondensatorer til genanvendelse af opløsningsmidler.
 • Recirkulering af procesdamp.
 • Stød inaktivering i stedet for kontinuerlig inaktivering.
 • Optimering af layout af kondensatorer for at minimere luftudledninger fra destillation.
 • Undgå moderlud eller oparbejdning af moderlud vha. alternative separationsteknikker.
 • Vandfri vakuumfrembringelse.
 • Indirekte køling.
 • Forrensning før rensning og vask af udstyr.

Styring og behandling af affaldsstrømme

 • Etablering af årlige massebalancer for VOC, TOC, COD, AOX og EOX og tungmetaller.
 • Monitering af emissioner til luften.
 • Genbrug af organiske opløsningsmidler.
 • Valg af VOC genanvendelses- og reduktion.
 • Genvinding og reduktion af NOx.
 • Genvinding og reduktion af HCl, Cl 2 , HBr, NH 3 , SO x , og cyanider.
 • Rensning for partikler.
 • Adskillelse og forbehandling af klorholdigt spildevand.
 • Genvinding af opløsningsmidler, tungmetaller og klorholdige stoffer fra spildevandsstrømme.
 • Biologisk spildevandsbehandling.
 • Monitering af den samlede udledning.

Miljøledelse

 • Implementering af et miljøledelsessystem, som passer til virksomhedens struktur, organisation og størrelse.

Ovenstående oplistning af eksempler på BAT er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet. Download nedenstående materiale, hvis I vil vide mere om BAT inden for området: