Keramiske produkter

Forurenende virksomheder der er omfattet af IPPC-direktivet får tilsendt BREF-dokumenter, som fastlægger den bedst tilgængelige teknik (BAT).

StatusSidste revision
Under revision2007

Fremstilling af keramiske produkter

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for produktion af keramiske produkter. I kan få et indblik i, hvilke aktiviteter der er beskrevet i dokumentet, de væsentligste miljøpåvirkninger fra de forskellige aktiviteter og se eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er de bedste tilgængelige teknikker inden for produktionen af keramiske produkter.

Introduktion til BREF-dokumentet

BREF-dokumentet beskriver de aktiviteter, der er omfattet af IPPC-direktivets bilag 1, punkt 3.5:

"Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag eller en kapacitet på mere end 4 m³/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m³".

De største sektorer inden for denne industri er følgende:

 • Væg- og gulvfliser
 • mursten og tagsten
 • service (husholdningskeramik)
 • ildfaste produkter
 • sanitets keramik
 • teknisk keramik
 • glaseret lerrør
 • ekspanderet ler
 • uorganiske slibemidler

Sammen med en beskrivelse af de basale produktionsaktiviteter indeholder BREF-dokumentet en beskrivelse af de direkte tilhørende aktiviteter, som kan have en effekt på emissioner og forurening. Dokumentet beskriver således aktiviteter fra forberedelse af råmaterialer til forsendelse af de færdige produkter. Visse aktiviteter så som udvinding af råmaterialer er dog ikke medtaget, da de ikke er vurderet at være en primær aktivitet inden for fremstilling af keramiske produkter.

Generelt bruger BREF-dokumentet begrebet keramiske produkter om uorganiske materialer fremstillet ud fra ikke jernholdige materialer ved en brænding. Keramiske produkter kan være glaseret eller uglaserede, porøse eller faste. Karakteristisk for keramiske produkter er, at de har stor styrke og stabilitet og er slidstærke og varmeresistente.

Nedenfor introduceres BREF-dokumentet kort.

Fremstilling af keramiske produkter

Fremstilling af keramiske produkter foregår i forskellige typer af ovne ved brug af mange forskellige råmaterialer og i utallige former størrelser og farver. Den generelle fremstillingsproces er dog relativ ensartet og ofte en flertrinsbrænding.

Råmaterialerne bliver blandet og støbt, presset eller ekstruderet i form. Vand bruges til at opnå en ensartet masse og til formgivning. Vandet fordamper senere under brændingen. En præcis temperatur og styringen af denne under brændingen er afgørende for kvaliteten.

Miljøpåvirkninger

De væsentligste miljøforhold som knytter sig til fremstilling af keramiske produkter er emissioner til luft og vand samt affald. Derudover kan der være støj og lugtgener. Miljøpåvirkningerne afhænger bl.a. af typen af råmateriale, de hjælpestoffer der bruges, og af hvilke energiformer der anvendes til opvarmning af ovnene og tørreprocesserne.

Fremstilling af keramiske produkter er meget energiintensiv, da nøgleprocesserne er brænding og tørring ved temperaturer mellem 800 ºC og 2000 ºC. Valget af energikilde har derfor betydning for emissionerne af CO 2 . Derudover vil der forekomme emissioner til luften fra brændings- og tørreprocessen i form af SO x , NO x , HF, HCl, VOC og tungmetaller afhængig af råmaterialer og energikilde. Endelig vil forarbejdning af ler og lignende give anledning til støvpåvirkninger.

Processpildevand opstår ved at ler og andre materialer opløses i vand under formning af produkterne og ved rengøring af produktionsudstyr. Spildevandet indeholder oftest uopløselige materialer, små mængder af mange forskellige organiske stoffer og nogle tungmetaller.

Produktionsspild kan ofte genbruges. Det der ikke altid kan genbruges er slam, kasserede produkter, gipsstøbeforme, støv, aske og emballageaffald.

Eksempler på BAT

BREF-dokumentets konklusioner vedrørende bedste tilgængelige teknikker til fremstilling af keramiske produkter beskriver en række generiske teknikker, som kan bruges i hele industrien.

Derudover uddyber dokumentet eksempler på bedste tilgængelige teknikker inden for de ni specifikke sektorer med tilhørende specifikke BAT emissionsniveauer for den pågældende sektor.

Nedenfor er listet eksempler på de miljø- og energiforhold, som er behandlet i BREF-dokumentet for fremstilling af keramiske produkter.

 • Indførelse af et miljøledelsessystem
 • Minimering af energiforbruget ved forbedret design af ovne og tørreprocesser
 • Minimering af energiforbruget ved genvinding af overskudsvarmen fra ovnene
 • Substitution til mindre emissionstunge energikilder
 • Minimering af støvemissionen fx ved :

  • installering af posefiltre,
  • at undgå akkumulering af støv i tørreovne,
  • brug af brændstof, som skaber små askemængder

BAT emissionsniveauer er præsenteret i BREF-dokumentet.

 • Teknisk optimering af fyringsprocesserne eller installering af filtre for at reducere emissionen af HF, HCl, SO x , VOC og tungmetaller. BAT emissionsniveauer for de nævnte stoffer er præsenteret i BREF-dokumentet.
 • Installering af spildevandsrensningsteknikker. BAT emissionsniveauer for bl.a. AOX, bly, zink og cadmium er præsenteret i BREF-dokumentet.
 • Recirkulering af slam.
 • Minimering af affaldsmængder ved bl.a. at genbruge ublandede råmaterialer og knuste produkter i fremstillingsprocessen.
 • Minimere støjgenerne ved bl.a. at lydisolere vinduer og vægge, lukke vinduer og døre, reducere støjende aktiviteter til dagtimerne.

Ovenstående oplistning af eksempler på BAT er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet. Download nedenstående materiale, hvis I vil vide mere om BAT inden for området: