Energieffektivitet

Forurenende virksomheder der er omfattet af IPPC-direktivet får tilsendt BREF-dokumenter, som fastlægger den bedst tilgængelige teknik (BAT).

StatusSidste revision
 2009

Download dansk resume af BREF-dokumentet (2009) 

Download hele BREF-dokumentet på engelsk  (2009)

NB Kommissionen har d. 2. juli 2012 vedtaget følgende: Linket www.pvt-tec.de under "Reference information" i punkt 2.10.4 i denne BREF udgår.

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet vedrørende energieffektivitet. I kan få et indblik i, hvilke aktiviteter og teknikker der er beskrevet i dokumentet, både på virksomhedsniveau og i forhold til energisystemer og processer, der anvender energi. I kan også finde eksempler på, hvad der ifølge BREF-dokumentet er de bedste tilgængelige teknikker til energieffektivisering.

Dette BREF-dokumentet er specifikt udarbejdet på foranledning af EU Kommissionens meddelelse om iværksættelse af det europæiske klimaændringsprogram (European Climate Change Programme, ECCP) vedr. energieffektivitet i industrielle anlæg.

ECCP har efterspurgt et specielt tværgående BREF-dokument, der beskriver generelle teknikker til energieffektivitet. BREF-dokumentet har fokus på energieffektivitet og diskuterer derfor ikke vedvarende og bæredygtige energikilder.

IPPC direktivet kræver, at alle industrielle anlæg bliver drevet på en sådan måde, at energien udnyttes effektivt. Kvotedirektivet regulerer kun de installationer, der direkte udleder CO2 , dvs. kedelanlæg, kraftvarmeanlæg mv. De resterende dele af en fabrik, som fx. produktionslinjerne, reguleres efter BAT, og her er denne BREF nyttig.

BREF-dokumentet indeholder vejledning og konklusioner vedr. teknikker til energieffektivitet, som anses for at være de bedste tilgængelige teknikker, BAT, til brug for alle industrielle anlæg omfattet af IPPC direktivet. BREF-dokumentet vejleder ikke om specifikke processer og aktiviteter, der er dækket af andre BREF-dokumenter. Dog findes der i bilagene et resumé af sektorspecifikke BAT til energieffektivitet i andre BREF-dokumenter.

Energieffektivitet er et tværgående emne, som gør, at dette BREF-dokument ikke følger den normale struktur for BREF-dokumenter. Fordi der er store forskelle på de anlæg og aktiviteter, der er omfattet, er der ikke et afsnit vedrørende forbrug og emissioner, men der er i bilagene medtaget et stort antal eksempler, som kan vejlede brugerne i at identificere de mest effektive teknikker til at opnå energieffektivitet i specifikke situationer.

Kapitel 1 giver baggrundsinformation om industrielt energi forbrug og IPPC relaterede emner vedr. energieffektivitet. Her får en ikke-ekspert introduktion til definitioner, termodynamik, økonomi, indikatorer til at måle energieffektivitet og afgrænsning af energisystemer.
Kapitel 2 beskriver teknikker til at opnå energieffektivitet, som kan anvendes generelt på industrielle anlæg inden for forskellige sektorer. Her behandles energiledelsessystemer (energi efficiency management systems, ENEMS) og værktøjer og teknikker, der kan understøtte disse ledelsessystemer.

I kapitel 3 beskrives specifikke teknikker til at opnå energieffektivitet i systemer, processer og udstyr, der har et betydeligt energiforbrug, så som forbrænding, damp, varmegenvinding, kombineret energiproduktion, fx kraftvarme, pumpesystemer, opvarmning, ventilation, tørring m.v. og som ofte anvendes på industrielle anlæg.

Nedenfor introduceres BREF-dokumentets BAT konklusioner kort. For en mere uddybende beskrivelse af de forskellige teknikker og aktiviteter mv., henvises til det danske resumé eller hele BREF-dokumentet.

Eksempler på BAT

BREF-dokumentets konklusioner vedrørende BAT til energieffektivitet beskriver en række generiske teknikker, som kan bruges i hele industrien og er baseret på BREF-dokumentets kapitel 2 og 3. Det skal understreges, at BREF-dokumentet ikke indeholder forslag til fastlæggelse af grænseværdier for energieffektivitet til brug i IPPC godkendelser. Det antages, at nye anlæg kan designes og opføres, således at de kan opnå et energieffektivitetsniveau på niveau med eller bedre end det generelle BAT niveau præsenteret i BREF-dokumentet. Alle teknikker vil dog ikke nødvendigvis være anvendelige på alle industrielle anlæg.

Dokumentet understreger, at det ikke er muligt at maksimere energieffektiviteten for alle aktiviteter, processer og systemer på samme tid, og at det er nødvendigt at etablere en balance mellem maksimering af energieffektiviteten og andre faktorer så som produktkvalitet, processtabilitet m.v.

Nedenfor er listet eksempler fra BREF-dokumentet på generiske BAT inden for energieffektivitet.

Energieffektivitet på anlægsniveau

BAT er bl.a:

 • implementering af et energiledelsessystem (energi efficiency management systems, ENEMS),
 • løbende at indføre miljøforbedringer gennem planlagte handlinger og investeringer,
 • kortlægning af forhold vedrørende energieffektivitet og muligheder for energibesparelser ved at:
  • gennemføre energiaudits, som identificerer:
   - energiforbruget og energiforbrugende udstyr,
   - mulighederne for at minimere energiforbruget,
   - brug af alternative energikilder,
  • bruge velegnede værktøjer og metoder, så som energimodeller, databaser og energi-balancer,
  • identificere mulighederne for energigenvinding,
 • en systematisk tilgang til energiledelse for at optimere energieffektiviteten, herunder bl.a. en systematisk optimering af enhedsprocesser, varmesystemer, kølesystemer, motordrevne systemer og tørresystemer,
 • etablering af målsætninger for energieffektivitet og fastlæggelse af indikatorer,
 • systematisk og jævnligt at sammenligne egne energidata med sektor-, nationale og regionale data,
 • optimering af energiforbruget gennem energieffektivt design, når nye installationer planlægges,
 • optimering af energiforbruget ved at bruge energien i mere end en proces eller et system gennem øget energiintegration,
 • vedholdende at arbejde med energieffektivitetsinitiativer gennem bl.a. at holde regnskab med energiforbruget, etablere profitcentre for energieffektivitet og se med nye øjne på eksisterende ledelsessystemer,
 • vedligeholdelse af ekspertise indenfor energieffektivitet,
 • sikring af effektiv proceskontrol,
 • vedligeholdelse af installationer,
 • etablering af nedskrevne procedurer til overvågning og måling af energieffektivitet.

Energieffektivitet i energiforbrugende systemer

BAT er bl.a:

 • optimering af
  o forbrændingsanlæg,
  o dampforbrugende systemer,
  o trykluftsystemer,
  o pumpesystemer,
  o varme-, ventilations- og airconditionsystemer,
  o lysforhold,
  o tørring, opkoncentrerings- og separationsprocesser,
 • varmegenvinding og brug af effektive varmevekslere,
 • undersøgelse af mulighederne for kombineret energiproduktion, fx kraftvarme,
 • optimering af leverancen af elektricitet,
 • optimering af elektrisk drevne motorer.

Ovenstående oplistning af eksempler på BAT er udførligt beskrevet i BREF-dokumentet. Download nedenstående materiale, hvis I vil vide mere om BAT:

dansk resume af BREF dokumentet (2009)
Hele BREF-dokumentet på engelsk (2009)