Haveaffald - regler for afbrænding

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens §§ 50 og 51, at afbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg, og at kommunalbestyrelserne skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt.

Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at borgere og grundejere må afbrænde haveaffald Skt. Hans aften, jf. affaldsbekendtgørelsens § 37. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for afbrænding af affald, jf. stk. 1, herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald, som må afbrændes.

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes fastsætte bestemmelser om, at det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 49. Det er herudover tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde.

Undtagelserne vedrørende afbrænding af haveaffald har sammenhæng med Beredskabsstyrelsens afbrændingsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder mv.).