Grøn Gas Lolland-Falster: Indkaldelse af idéer og forslag

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet Grøn Gas Lolland-Falster, som omfatter en ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup i Næstved til Nakskov på Lolland. Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 6. april 2021.

Energinet og Evida har anmodet Miljøstyrelsen og Energistyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for projektet Grøn Gas Lolland-Falster. Projektet omfatter etablering af en ca. 115 km lang gasrørledning med tilhørende stationsanlæg, som skal etableres gennem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

De to bygherrer skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen og Energistyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøstyrelsen vil være myndighed for de dele af anlægget, som skal etableres på land, og Energistyrelsen er myndighed for den del af projektet, som skal krydse Guldborgsund og Storstrømmen.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de mulige påvirkninger, som projektet kan medføre samt borgernes muligheder for at komme med input til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Høringssvar

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen på e-mail Gasledning_Lolland-Falster@mst.dk eller til adressen Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C. 

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 6. april 2021. Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2020-15593 på henvendelsen.

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen vil herefter forholde sig til de indkomne bemærkninger.

Telefonaftner 16. - 18. marts 2021

Energinet og Evida afholder telefonaftner den 16., 17. og 18. marts 2021 i tidsrummet kl. 16-20, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål om projektet. Du kan også tale med Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, hvis du har spørgsmål til idéhøringen og miljøvurderingsprocessen.

Du kan ringe ind på telefonnummer 70 23 65 51, hvor alle opkald bliver modtaget og fordelt. Her vil du blive spurgt om navn og telefonnummer og hvad du gerne vil vide noget om. Herefter vil du blive ringet op af den/de rette fagpersoner, så snart denne er ledig. 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens og Energistyrelsens afgørelser annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens og Energistyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens og Energistyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på https://ens.dk/service/hoeringer/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-afgraensning-af-miljoekonsekvensrapport-groen. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.