Information om PCB i byggeaffald

Miljøstyrelsen er opmærksom på PCB-problematikken i byggeaffald og har løbende orienteret om udviklingen med affaldshåndteringen med PCB i bygninger.

PCB blev tidligere brugt i bl.a. byggematerialer som f.eks. fuger, maling og i termoruder. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i bygninger og i vores omgivelser.

Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet.

Byggeaffald, der indeholder en så lav koncentration af PCB, at det kan betragtes som uforurenet, kan nyttiggøres. Indtil der er fastlagt en national grænseværdi for, hvornår koncentrationen af PCB i affald er så lav, at det kan anses for at være uforurenet, henviser Miljøstyrelsen til Københavns Kommunes PCB-vejledning. Det fremgår af vejledningen, at PCB-holdigt byggeaffald som udgangspunkt betragtes som uforurenet, når koncentrationen er mindre end 0,1 mg PCB-total/kg.

Byggeaffald, der indeholder maksimalt 2,0 mg PCB total /kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest), kan nyttiggøres på visse betingelser efter en forudgående anmeldelse til kommunen.

Byggeaffald, der indeholder over 2,0 mg PCB total /kg (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest), kan ikke anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, og der kan ikke gives tilladelse hertil efter Miljøbeskyttelsesloven.

Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Du kan finde flere oplysninger om undersøgelse af bygninger for PCB og om, hvordan PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres på PCB-guiden.