Klassificeringsregler for farligt affald

Den 1. juni 2015 trådte nye regler for klassificering af affald som farligt affald og en opdateret affaldsliste i kraft. De nye regler og den opdaterede affaldsliste fremgår af en ændring til affaldsbekendtgørelsen (Bek. nr. 2512 af 10. december 2021).  

Klassificering af farligt affald

Affald anses for at være farligt, hvis det har en eller flere af de fareegenskaber, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 4. De 15 fareegenskaber, der tidligere blev anvendt, er i vidt omfang opretholdt, men de er omdøbt fra H 1-H 15 til HP 1-HP 15 og er blevet tilpasset den gældende kemikalielovgivning (CLP forordningen – Forordning nr. 1272/2008).

Det nye bilag 4 indeholder ikke længere kun en oversigt over fareegenskaberne, men også en oversigt over fareklasser, farekategorier og faresætningskoder. Faresætningskoderne erstatter de R-sætninger, der hidtil har været anvendt.

Selvom det er fareegenskaberne i bilag 4, der viser, om affald er farligt, er affaldslisten i bekendtgørelsens bilag 2 også relevant, og det er her man starter ved en klassificering af, om affald er farligt. Det er præciseret i de nye regler, at det for affald, som ud fra affaldskilden og beskrivelsen af affaldet klart kan henføres til enten en farlig eller ikke-farlig kode på affaldslisten, som hovedregel er affaldslistens markering, der skal lægges til grund.

Affaldslisten

Der er foretaget mindre ændringer på affaldslisten i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Der er blandt andet indsat bestemmelser om, hvordan affaldslisten skal anvendes, og dermed hvordan den rette EAK-kode findes for affaldet.

Der er derudover indsat regler om, hvordan koder for affald, der både kan være farligt og ikke-farligt, skal anvendes (anvendelsen af spejlindgange), og der henvises i den forbindelse til farlighedskriterierne i bekendtgørelsens bilag 4. Det fremgår blandt andet heraf, at affald indeholdende en række specifikke POP-stoffer skal klassificeres som farligt affald, når koncentrationen overskrider ”low-level”-værdierne, dvs. grænseværdierne i POP-forordningens bilag 4 (Forordning nr. 850/2004).”