Klassificeringsregler for farligt affald

Klassificering af farligt affald

Affald anses for at være farligt, hvis det har en eller flere af de fareegenskaber (HP1 - HP15), som fremgår af bekendtgørelsens bilag 3. 

Bilag 3 indeholder ikke kun en oversigt over fareegenskaberne, men også en oversigt over fareklasser, farekategorier og faresætningskoder. 

Selvom det er fareegenskaberne i bilag 3, der viser, om affald er farligt, er affaldslisten i bekendtgørelsens bilag 2 også relevant, og det er her man starter ved en klassificering af, om affald er farligt. For affald, som ud fra affaldskilden og beskrivelsen af affaldet klart kan henføres til enten en farlig eller ikke-farlig kode på affaldslisten, er hovedreglen at det er affaldslistens markering, der skal lægges til grund for klassificeringen.

Affaldslisten

Affaldslisten med EAK-koder findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Her findes ligeledes bestemmelser om, hvordan affaldslisten skal anvendes, og dermed hvordan den rette EAK-kode findes for affaldet.

Der er derudover også regler om, hvordan koder for affald, der både kan være farligt og ikke-farligt, skal anvendes (anvendelsen af spejlindgange), og der henvises i den forbindelse til farlighedskriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Det fremgår ligeledes af  bilag 3, at affald indeholdende en række specifikke POP-stoffer skal klassificeres som farligt affald, når koncentrationen overskrider ”low-level”-værdierne, dvs. grænseværdierne i POP-forordningens bilag IV (Forordning nr. 1021/2019).”