Haveaffald - regler for afbrænding

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 50, at forbrænding af forbrændingsegnet affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg, og at kommunalbestyrelserne skal sikre, at forbrændingsegnet affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg.

Kommunalbestyrelsen kan dog, uanset § 50, fastsætte bestemmelser i regulativet for husholdningsaffald om nogle få undtagelser til, at forbrænding skal ske på godkendte anlæg, jf. affaldsbekendtgørelsens § 38. Det drejer sig om:

  1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog ikke i byzone og i sommerhusområder.
  2. Rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.
  3. Haveaffald Sankt Hans aften.

De i § 38 nævnte undtagelser gælder kun, hvis en kommune har fastsat bestemmelser herom i sit regulativ for husholdningsaffald.

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes, uanset § 50, fastsætte bestemmelser i regulativet for erhvervsaffald om, at det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 46 .

Undtagelserne vedrørende afbrænding af haveaffald har sammenhæng med Beredskabsstyrelsens afbrændingsbekendtgørelse (bekendtgørelse  om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder mv. , der træder i kraft den 1. januar 2015 og erstatter bekendtgørelse nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål mv. og bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys mv.)