Miljøprojekt nr. 2198, 2022

Reduktion af klimagasser fra behandling af haveaffald Del 1: Markedskortlægning

23-05-2022
Affald Industri Klimatilpasning Luft

Regeringen ønsker at nedbringe udledningerne af drivhusgasser fra håndteringen af haveaffald. Formålet med denne rapport er at indhente viden om markedet for haveaffald og kompost. Denne viden danner grundlag for de efterfølgende dele af projektet. Ligeledes skaber rapporten et overblik over de kommercielle forhold på markedet, herunder hvornår og for hvilke aktører, haveaffald udgør en ressource.

I Danmark produceres ifølge ADS omkring 1.000.000 ton haveaffald om året fordelt med omkring 75 % fra husholdninger og ca. 25 % fra erhverv. 20-25 % frasorteres til biobrændsel. Biobrændslet forbrændes enten på et dedikeret biobrændselsanlæg eller et affaldsforbrændingsanlæg. Af den producerede mængde finstof/råkompost afsættes ca. 75 % uden yderligere behandling til landbruget og spredes på markerne. Kun de resterende ca. 25 % bliver reelt komposteret.

Mellem anlæggene er der stor variation i den procestekniske metode. Det kan være i form af sorteringstidspunkt, liggetid, vendingsinterval, størrelse på miler. Det har derfor ikke været muligt at etablere en generisk beskrivelse, der dækker alle anlæg. Der er derimod etableret to arketyper for henholdsvis komposteringsanlæg og nedknusningsanlæg.

Det har vist sig, at der er stor spredning i priserne for modtagelse og behandling af haveaffald. Den største spredning ses i priserne for biomasse. Her udgør salg af biomasse en indtægt for alle anlæg, men indtægten varierer meget. For modtagelse af haveaffald til kompostering varierer priserne fra omkring 100 kr. til ca. 250 kr. pr ton.

Læs publikation