Kortlægning af kemiske stoffer i forbruger produkter Nr. 187, 2021

Kortlægning og risikovurdering af kemikalier i mundbind af tekstil

29-11-2021

På baggrund af forøget brug af mundbind i forbindelse med COVID-19 pandemien, har Miljøstyrelsen valgt at undersøge 40 forskellige stofmundbind af forskelligt materiale, for problematiske kemiske stoffer. Det overordnede fokus har været på kemikalier med hudirriterende, sensibiliserende, respirationsirriterende eller kræftfremkaldende egenskaber. Derudover har udvaskning af miljøfarlige stoffer også været undersøgt.

De kemiske stoffer som blev undersøgt var fluorstoffer (PFAS-forbindelser), tungmetaller, bisphenol A, formaldehyd, isocyanater og tre chlorerede flammehæmmere. For alle de undersøgte stoffer gælder, at det er meget små mængder, der er identificeret, og for flere stoffers vedkommende kun i få af de undersøgte stofmundbind. Overordnet set blev det vurderet, at de små mængder ikke forventes at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Dette blev undersøgt nærmere i en risikovurdering i forhold til sundhed for stofferne antimon og formaldehyd, som blev anset for de mest problematiske stoffer i forhold til farlighed og identificerede mængder. Risikovurderingen foretaget for antimon og formaldehyd viser, at de identificerede koncentrationer ikke forventes at udgøre en sundhedsmæssig risiko under realistiske brugsbetingelser. For formaldehyd kan det ikke udelukkes, at særligt følsomme personer vil kunne udvikle allergiske reaktioner ved anvendelse af uvaskede stofmundbind.

Miljøvurderingen foretaget for de analyserede metaller (kobber, zink, sølv og antimon) viser, at metallerne sandsynligvis ikke vil give anledning til miljømæssige effekter i vandmiljøet i de mængder, der udvaskes fra stofmundbind. Koncentrationen af 6:2 FTOH i enkelte mundbind, indikerer, at stoffet potentielt er problematisk for vandmiljøet, men der mangler viden om denne specifikke forbindelse og dets miljøeffekter.

Læs projektartikel, en kort gennemgang af projektets resultater. 

Læs publikation