Miljøprojekt nr. 2159, 2021

Ressourceforbruget forbundet med administrations- og tilsynsopgaverne med affald

Økonomisk Analyse

22-01-2021

Økonomisk analyse af tilsynsopgaver relateret til de bestemmelser, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kap. 6. Analysen omfatter herudover ressourceforbrug til administrative opgaver om klassificering, anmeldelser og anvisning af affald.

Analysen er baseret på en kombination af kvantitative data fra både registre og kommunerne selv, samt erfaringsnære kvalitative data. De kvalitative data bygger dels på kvalitative interviews med fagpersoner hos myndighederne og dels på en online spørgeskemaundersøgelse til kontaktpersoner i kommuner og stat.

Analysen omfatter ressourceforbruget på opgaver, der vedrører erhvervsaffald i kommunerne og i de relevante statslige styrelser. Opgaver vedrørende husholdningsaffald er ikke omfattet af analysen.

Ressourceforbruget til andre administrative opgaver, der vedrører affald, fx vejledning om affaldssortering, udarbejdelse af affaldsplaner og affaldsregulativer mv., er således ikke en del af denne analyse.

Hovedparten af affaldsopgaverne varetages af kommunerne, men Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Landbrugsstyrelsen har også tilsynsopgaver, der vedrører affald i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 med tilhørende bekendtgørelser. Opgaver med klassificering og anmeldelser af affald varetages af kommunerne og Miljøstyrelsen, mens anvisning af affald udelukkende varetages af kommunerne.

Analysen tager afsæt i ressourceforbruget på affaldsopgaver i 2018.

Læs publikation