Makroinvertebraters følsomhed overfor pyrethroider i ferskvand med naturlige koncentrationer af partikler og organisk materiale

02-02-2021

Projektet har undersøgt i hvor høj grad ultrafine partikler transporterer pesticider i vandløbsvand og de bundne pesticiders giftighed over for vandløbsdyr.

Fine partikler er en del af almindeligt rent vandløbsvand, hvor vandets strømning og turbulens holder partiklerne hvirvlet op i vandet som en suspension. Partiklerne består af organisk materiale eller fine korn af mineralsk materiale, og mange af partiklerne har en kerne af lermineral eller jernoxid med en belægning af organisk materiale udenpå. Hydrofobe pesticider bindes til disse partikeloverflader, og fordi de fine partikler er suspenderet transporteres de med strømmen og bringer det bundne pesticid med sig. Den kemiske sammensætning af partiklernes overflade og det specifikke overfladeareal er afgørende for, hvor meget pesticid der bindes, og i dette projekt er undersøgt betydningen af naturligt forekommende koncentrationer af fine suspenderede partikler på giftigheden af de meget hydrofobe pyrethroider over for vandløbsdyr.

Med naturligt organisk stof isoleret fra Susåen, og lermineralet montmorillonit og jernoxidet goethit fremstilles suspensioner til undersøgelse af bindingsstyrke og mængde bundet pyrethroid til rene mineral partikler og partikler med belægning af naturligt organisk materiale. Tilstedeværelse af opløst organisk stof fra Susåen øgede overflade-arealet på goethit ved at begrænse flokkuleringen til større aggregater. Opløst organisk stof havde ingen effekt på suspensionen med fin montmorillonit, og meget lille effekt på grov montmorillonit suspensionernes samlede partikel-overfladeareal.

Økotoksikologisk virkning af partikelbundne pyrethroider blev undersøgt med Gammarus pulex for 5 og 25 mg L-1 suspenderede goethit- og montmorillonit-partikler med og uden belægning af naturligt organisk materiale. Undersøgelserne viser, at suspenderede partikler ikke giver en mærkbar forskel i den opløste koncentration af pyrethroid, og dermed ikke nogen mærkbar effekt på giftigheden over for G. pulex i de undersøgte naturlige koncentrationer af partikler, organisk stof og pyrethroid i kunstigt ferskvand i laboratorieforsøg.

Læs publikation