Miljøprojekt nr. 2160, 2021

Jordforurening fra solvarmeanlæg

09-02-2021
Jord

Rapporten omhandler risikoen for jordforurening med varmetransmissionsvæske (solvarmevæske).

Spild kan forekomme fra pludselige brud og utætheder i rørføringer. For meget store anlæg kan der erfaringsmæssigt være tale om op til ca. 20.000 liter, hvoraf størstedelen af spildet normalt afgraves eller opsamles.

Solvarmevæsken er tilsat frostsikringsmiddel, som typisk udgøres af propylenglykol. Desuden er der tilsat mindre indhold af korrosionsinhibitorer, herunder stoffet tolyltriazol, som er et kendt forureningsstof i grundvand med et drikkevandskvalitetskriterium på 20 µg/l.

En generel risikovurdering viser, at flere korrosionsinhibitorer kan udgøre en risiko for grundvand og overfladevand. Desuden kan nedbrydning af propylenglykol føre til dannelse af metangas, der potentielt kan medføre eksplosionsfare ved akkumulering af større mængder i bygninger. På nuværende grundlag vurderes selv mindre spild potentielt at kunne medvirke til akkumulering af svært nedbrydelige stoffer i grundvandet og dermed en længerevarende påvirkning af nærliggende overfladevand.

Læs publikation