Samlet forståelse af spraydrift, luftbåren afdrift og fordampning

29-10-2020

Projektet bidrager til forståelsen af omfanget af spraydrift, luftbåren afdrift og fordampning af pesticider, eksemplificeret med svampemidlet prosulfocarb.

Projektet havde følgende formål: 1. Kvantificering af fordampningen af prosulfocarb fra et sprøjtet areal efter udsprøjtning under realistiske anvendelsesforhold om efteråret, hvor prosulfocarb typisk anvendes. 2. Gennemførsel af massebalanceundersøgelser, estimering omfanget af luftbåren afdrift i realistiske anvendelsesscenarier undersøgelse af korrelation mellem sedimentations- og luftbåren afdrift. 3. Undersøge om brillantsulfoflavin, der anvendes som standard i afdriftsundersøgelser, giver anledning til en anden luftbåren afdrift end et flygtigt aktivstof eksemplificeret ved prosulfocarb. 4. Et litteraturreview af atmosfæriske nedbrydningsprocesser som baggrund for at forudsige mulige nedbrydningsprodukter af prosulfocarb.
Formålet med projektet var at bidrage med viden om de to tabskilder, luftbåren afdrift og fordampning, som er dårligst belyst. Der blev gennemført 4 afdriftsforsøg under tilstræbt varierende vejrforhold. I forsøgene indgik tre typisk anvendte sprøjteteknikker, kategoriseret som fin, medium henholdsvis grov forstøvning. I forsøgene blev såvel sedimentations- som luftbåren afdrift målt. Undersøgelsen viste, at den luftbårne afdrift var 2,5 – 3 gange større end sedimentationsafdriften. Det må samtidig forventes, at den luftbårne afdrift underestimeres med den samplingsteknik, der blev anvendt.
Fordampningen af prosulfocarb kunne beskrives med en model med to signifikante parametre, 1) tid efter udsprøjtning samt 2) vindhastighed. Fordampning aftager med tiden som følge af adsorption, transport og nedbrydning. Vindhastigheden påvirker grænselaget langs jorden, og stigende vindhastighed øger fordampningen. Da fordampningen aftager med tiden er lav vindhastighed i den første periode efter udsprøjtning væsentligst for at sikre en lav fordampning. Modellen estimerer, at den samlede mængde prosulfocarb, der fordamper i perioden efter udsprøjtning, udgør 32% ved en konstant vindhastighed på 1 m/s. Den fordampede andel vokser til 50% henholdsvis 62% ved konstante vindhastigheder på 3 m/s henholdsvis 5 m/s. Den opstillede models estimering af fordampning af prosulfocarb ved lav vindhastighed er i god overensstemmelse med den fordampning, der er rapporteret i EFSA´s peer review af prosulfocarb.
Det gennemførte litteraturreview konkluderede, at den atmosfæriske transport af prosulfocarb i dagslys forventes at være begrænset til korte distancer på grund af nedbrydning i sollys. I mørke er nedbrydningen mindre, og transport over større afstande vil kunne forekomme.

Læs publikation