Miljøprojekt nr. 2147, 2020

Prøvetagning af bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationer

20-10-2020

Denne rapport belyser mulighederne for at udtage prøver af bygge- og anlægsaffald, som indleveres af borgere og mindre virksomheder på genbrugsstationerne.

Formålet er at tilvejebringe et grundlag for, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om det er praktisk muligt at stille krav om dokumentation af forureningsgrad ved prøvetagning og analysering, samt hvordan repræsentativ prøvetagning, test og analyse af bygge- og anlægsaffald som indleveres på genbrugsstationerne, kan gennemføres, så der fastholdes en sporbarhed tilbage så tæt på kilden som praktisk muligt.

Projektet omfatter affaldsfraktionerne beton, tegl og sanitet, der tilsammen udgør en betydelig andel af det bygge- og anlægsaffald, der indleveres på genbrugspladserne.

I undersøgelsen er der identificeret to forskellige formål med at udtage prøver: dels at forbedre miljøkvaliteten af det indsamlede affald, dels at sikre, at de oparbejdede fraktioner er egnet til nyttiggørelse. På baggrund af undersøgelsen er det fundet, at forbedringen af de indsamlede fraktioners miljøkvalitet skal ske på genbrugsstationerne i forbindelse med indsamlingen, mens kontrol af fraktionernes egnethed til genanvendelse skal ske ved rutinekontrol af de oparbejdede fraktioner nedstrøms i håndteringskæden.

Der er gennem projektet erfaret, at der er stor forskel på hvordan sortering i affaldsfraktioner sker på genbrugsstationerne.

 

Læs publikation