Droner og sted-specifik bekæmpelse af tidsler før kornhøst

16-10-2020

Projektets formål var at afprøve og evaluere alle arbejdsopgaver fra fotografering med drone til pletsprøjtning af tidsler efter digitale kort. Desuden blev der arbejdet med at forbedre billedanalysen til detektering af tidsler, og tidslers udbyttemæssige betydning blev undersøgt. Projektet blev udført i direkte forlængelse af Miljøstyrelsesprojektet, Droner til monitering af flerårigt ukrudt i korn (2013-2015) (J.nr. 667-00138). Projektet viste, at det er teknisk muligt at detektere tidsler med stor nøjagtighed, samt at ramme dem med sprøjtevæske fra sektionsopdelte sprøjtebomme. De fremstillede tidselkort, havde en nøjagtighed på cirka 95%, hvilket betyder, at kun 5% af markarealerne blev fejlbestemt. Der var tilnærmelsesvis ligevægt imellem tidsler, som fejlagtigt blev bestemt som korn, og korn som fejlagtigt blev bestemt som tidsler. Cirka 95% af de detekterede tidsler blev ramt af sprøjtevæske. De største udfordringer i forbindelse med pletsprøjtning opstod i forbindelse med indlæsning af tildelingskort i de forskellige sprøjteterminaler. Mangel på standarder udgjorde et så alvorligt problem, at det i enkelte tilfælde måtte opgives at pletsprøjte. Projektet viste, at detektion af tidsler kan forbedres med mere avancerede billedanalysemetoder, og at tidsler har langt mindre udbyttemæssig betydning end tidligere antaget. Som gennemsnit af alle forsøg skulle tidslerne dække 20% af jordoverfladen for at reducere udbyttet med 3%. Pletsprøjtning på grundlag af dronefotos forekommer derfor at være et fremtidigt realistisk alternativ til fladesprøjtning. En økonomisk beregning viser, at der i mange tilfælde vil kunne opnås en økonomisk gevinst ved pletsprøjtning baseret på dronefotos.

Læs publikation