Miljøprojekt nr. 2136, 2020

Miljøprojekt om forbrændt husdyrgødning – litteraturstudie og forbrændingsforsøg

17-06-2020
Affald Jord Landbrug Luft

Der er gennemført et litteraturstudie og forbrændingsforsøg for at afdække forhold omkring forbrænding af husdyrgødning til energiformål med særlig fokus på indholdsstoffer i aske fra forbrændingen. Baggrunden for udarbejdelsen af rapporten er at der lovgivningsmæssigt er åbnet op for, at husdyrgødning på visse betingelser kan forbrændes. Der er imidlertid ikke afklaring mht. nyttiggørelse af aske fra forbrændt husdyrgødning, og dette projekt har til formål at bidrage til denne afklaring, både mht. indhold af plantenæringsstoffer såvel som uønskede stoffer som tungmetaller m.m. Resultaterne af projektet skal bidrage med opsamling af eksisterende viden fra litteraturen samt resultater fra nye forbrændingsforsøg med forskellige typer af husdyrgødning. Tilsammen skal dette bidrage til grundlaget for en evt. regulering af nyttiggørelse af aske fra forbrænding af husdyrgødning til jordbrugsformål.

Det konkluderes, at aske fra forbrænding af husdyrgødning i overvejende grad overholder grænseværdierne gældende for aske fra forbrænding af træ og halm, der bruges til jordbrugsformål, men at der bør tilføjes grænseværdier for kobber og zink. Det konkluderes, at det fra et miljømæssigt perspektiv er oplagt at anvende samme grænseværdier for aske fra forbrænding af halm, træ og husdyrgødning ifm. jordbrugsformål.

Det konkluderes yderligere, at forbrænding af husdyrgødning kan give mulighed for udnytte energiindholdet i gødningen og, at opkoncentrere næringsstoffer i en askefraktion. Dog mistes kvælstof og kulstof i gødningen. Opkoncentrering af næringsstoffer i aske ved forbrænding af husdyrgødning vil kunne give landbrugsmæssige fordele, da det gør det realistisk at transportere næringsstoffer over betydeligt større afstande og dermed udnyttelse i områder

Læs publikation