Miljøprojekt nr. 2143, 2020

Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i udvalgte affaldsfraktioner af beton og tegl

06-07-2020
Affald

Der er gennemført en undersøgelse af indhold og udvaskning af en række potentielt miljøproblematiske stoffer i nogle fraktioner, hvoraf de fleste ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsen: overfladebehandlet og/eller gennemfarvet beton, knust ikke-overfladebehandlet beton, knust fiberarmeret cement/beton (ikke gennemfarvet eller overfladebehandlet), knust fiberarmeret cement/beton (overfladebehandlet og/eller gennemfarvet), knuste glaserede mursten og knuste glaserede teglsten, herunder tagsten. Kun for betonen var det muligt at fremskaffe affaldsfraktioner. For de øvrige fraktioner blev undersøgelsen udført på fabriksnye produkter. Faststofanalyserne har for alle prøver undtagen knust, ikke-overfladebehandlet beton omfattet bestemmelse af indhold af et bredt spektrum af uorganiske stoffer efter partiel (DS 259) og total (EN 13656) oplukning og af organiske stoffer (TOC, kulbrinter, polycykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerede biphenyler og klorparaffiner). Udvaskningstestene har omfattet kolonnetests (EN 14405) på 4 prøver, batchudvaskningstests (EN 12457-1) på alle prøver undtagen knust beton (som allerede er grundigt undersøgt i Miljøprojekt nr. 1919/2018) og undersøgelse af udvaskning af fire isothiazolinoner (BIT, CIT, MIT og OIT, som i Miljøprojekt 2127/2020 var blevet identificeret som potentielt problematiske) fra 20 prøver (ikke mursten og tagsten af tegl). Resultaterne af projektet samt forudgående undersøgelser forventes at skulle indgå i arbejdet med en kommende revision af Restproduktbekendtgørelsen. Projektet har ikke omfattet undersøgelse af de forskellige fraktioners funktionelle egenskaber i relation til eventuel nyttiggørelse.

Læs publikation