Danmarks Havstrategi II Anden del

Overvågningsprogram

15-07-2020

Havstrategiens overvågningsprogram indeholder en beskrivelse af de overvågningsaktiviteter, der skal sikre, at miljøtilstanden i de danske havområder, som beskrevet under Danmarks Havstrategi II, løbende kan følges. Programmet skal endvidere kunne føre til en vurdering af, om indsatsprogrammets foranstaltninger har effekt på opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand i havet.

Omdrejningspunktet i overvågningsprogrammet er 11 forskellige temaer: 1) Biodiversitet, 2) Ikkehjemmehørende arter, 3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk, 4) Havets fødenet, 5) Eutrofiering, 6) Havbunden, 7) Hydrografiske ændringer, 8) Forurenende stoffer, 9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, 10) Marint affald og 11) Undervandsstøj.

Læs publikation