978-87-7038-148-2

Erfaringsopsamling med helhedsplanlægning for vandløb

02-01-2020

Hvordan inddrages det samlede vandløbssystem i vandløbsforvaltningen og hensynet til klimatilpasning?

En erfaringsopsamling med henblik på at få oplysninger om erfaringer med helhedsplanlægning i kommunerne, særligt ved klimatilpasning.

Den tidligere regering nedsatte i 2016 et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en ændret vandløbsforvaltning i Danmark.

Ekspertudvalget skulle fokusere på samspillet mellem natur og miljø, klima og afvanding. Udvalget skulle således bl.a. komme med anbefalinger til hvilke regelændringer på vandløbsområdet, der kunne være behov for, så det i høj grad bliver muligt at sikre by og land mod oversvømmelser inden for rammerne af bl.a. EU’s vandrammedirektiv og naturdirektiverne. Udvalget skulle også komme med anbefalinger til eventuel modernisering af konkrete bestemmelser i vandløbsloven mv. Udvalget fremlagde i december 2017 rapporten ”Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning.”

Erfaringsopsamlingen tager udgangspunkt i to workshops med kommunerne og en spørgeskemaundersøgelse hos en række kommuner. Udredningen har generelt vist, at der er forholdsvist få erfaringer med helhedsplaner for vandløb, men at der hos kommunale medarbejdere er peget på, at helhedsplaner i mange tilfælde kan være relevante. Der er fra kommunal side peget på en række værktøjer, som kan anvendes ved løsning af vandløbsrelateret klimatilpasning.
Som en del af opfølgningen på Ekspertudvalgets rapport har Miljøstyrelsen fået udarbejdet en erfaringsopsamling med helhedsplanlægning for vandløb.

Læs publikation