Evaluering af ansøgnings- og tilladelsesmodel samt vederlag for råstofindvinding fra hav

16-04-2020

Rapporten indeholder resultater af en evaluering af råstoflovens tilladelsesmodel for råstoffer, som indvindes på havet.

De nuværende regler for råstofindvinding på havet blev indført i 2010 og justeret i 2015. Rapportens formål har været at undersøge om formålene med lovændringen er opnået, herunder spørgsmål om konkurrence mellem råstofindvindere, om der er sket en øget indvinding fra havet, om der er foretaget en øget efterforskning af nye områder på havet, og om det indførte vederlag understøtter tilladelsesmodellen.

Evalueringens hovedkonklusioner er, at:

- der er ikke opnået den tilsigtede konkurrence med auktionsmodellen

- indvindingen fra havet er steget relativt i forhold til land

- reglerne har i begrænset omfang medført øget efterforskning i og udlægning af nye områder. Der er samtidigt behov for at samtænke genudlægning af eksisterende fællesområder og indvinding af restmængderne i disse med behovet for efterforskning og genudlægning af nye områder

- vederlaget sikrer et provenu til staten. Provenuet er større, end forventet ved lovændringen, da vederlaget blev indført.

Evalueringen er gennemført via dataanalyse og interviews med råstofbranchen. 

Rapportens resultater og forslag vil indgå i det videre arbejde med analyse af behovene for tilpasning af regler for råstofindvinding på havet.

Læs publikation