Miljøprojekt nr. 2085, 2019

Belysning af destruktion af visse POP-stoffer på konventionelle affaldsforbrændingsanlæg til forbrænding af hovedsageligt ikke-farligt og forbrændingsegnet affald

30-09-2019

POP-stoffer (Persistent Organic Polluters) er reguleret af den globalt dækkende Stockholm Konvention, som i EU er implementeret i Forordning 850/2004 om persistente miljøgifte (POP-forordningen). POP-forordningen forbyder som udgangspunkt salg af POP-stoffer og regulerer, hvordan affald, som indeholder POP-stoffer, skal håndteres. POP-stoffer i affald skal som hovedregel destrueres, hvilket for de fleste POP-stoffers vedkommende vil sige, at de skal forbrændes på anlæg for farligt affald.

I nærværende litteraturstudie søges det afklaret, om POP-stofferne PFOS, PBDE’s, HBCDD og SCCP bliver destrueret på konventionelle affaldsforbrændingsanlæg for hovedsageligt ikke-farligt affald. Gennemgang af tilgængelig litteratur om destruktion af disse stoffer ved forbrænding indikerer, at der sker en vis destruktion af de nævnte stoffer på konventionelle affaldsforbrændingsanlæg, men grundet en række problemer med kvaliteten af de forsøg, der indgår i litteraturstudiet, kan spørgsmålet om destruktionsgrad ikke endeligt afklares.

Læs publikation