Miljøprojekt nr. 2094, 2019

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom areal-anvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer

12-07-2019

På flere indledende og videregående undersøgelser er det nødvendigt at vurdere forureningsrisiko for indeklimaet ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer, fugacitetsberegning og beregning i Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj JAGG. Projektets formål er, at evaluere beregningsgrundlaget for afdampning af chlorerede opløsningsmidler fra grundvand til jordoverfladen. Dette gøres ved hjælp af fysiske undersøgelser, hvor forureningsprofilet langs jordsøjlen måles og korreleres med faktorer, der styrer transporten. Resultaterne fra sammenligning af målingerne i feltet med de JAGG beregnede koncentrationer har vist at, når der er tale om en primært grundvandsbetinget forurening, overestimerer JAGG beregningerne indholdet af poreluften med en faktor 10-100. Denne overestimering er grundlagt i at JAGG overestimerer koncentrationen over grundvandsspejlet ved fugacitetsberegningen og den forplanter igennem hele jordsøjlen. Selvom JAGG beregninger generelt overestimerer afdampning fra grundvandet, og dermed resulterer i en konservativ risikovurdering, har projektet også illustreret, at der på begge lokaliteter var tale om en mere kompleks forureningsudbredelse i den umættede zone end oprindeligt antaget. Risikovurdering for fremtidige følsom arealanvendelse med baggrund i grundvandskoncentrationer ser ud til at være en usikker fremgangsmåde, da det viser sig at forureningen ikke altid er grundvandsbetinget. Det anbefales, at man understreger denne usikkerhed i risikovurdering således, at der stilles krav til, at man ved fremtidig ændring af arealanvendelse udfører konkrete undersøgelser af forureningsudbredelse i den umættede zone på den konkrete lokalitet.

Læs publikation