Miljøprojekt nr. 2095, 2019

Ny konceptuel forståelse af forureningstransport i regionale sandmagasiner

Optimering af undersøgelsesstrategier og metoder

17-07-2019

Rapporten omhandler transport af forurening i større grundvandsmagasiner opbygget af sand. Der har været fokus på forureningsspredningen tæt på kilderne, med fokus på om forureningsfanerne dykker. Undersøgelsen viser, at placeringen af forureningskilden ift. vandskel spiller en stor rolle for, om forureningen dykker i magasinet. Grovere lag i undergrunden spiller ligeledes en betydende rolle for, hvorvidt en forureningsfane dykker. En faktor, der ligeledes har stor betydning, er en pludselig reduktion i transmissiviteten i sedimentet fx ved tilstedeværelse af ler. Regional oppumpning spiller derimod kun en lille rolle for den lokale udbredelse. Undersøgelsen er bl.a. baseret på simulering af en række forskellige scenarier i en matematisk strømningsmodel. Scenarierne er opstillet på baggrund af observationer fra en række eksempler fra feltundersøgelser, hvor forureningsfaner, der dyk-ker mere end forventet, er observeret. Udover de nævnte forhold blev en række andre teser prøvet af i de syntetiske strømningsmodeller. De fleste ændringer gav ingen eller kun lille effekt på forureningsfanens form. I rapporten er der også redegjort for forskellige metoder til fastlæggelse af de hydrauliske parametre i sandmagasiner. Samlet peger rapportens konklusioner på, at man skal zoome ud, når man tilrette-lægger en forureningsundersøgelse i et mægtigt sandmagasin og ikke kun fokusere indsatsen helt lokalt. Dette betyder, at det er vigtigt at vurdere det overordnede strømningsregime, dvs. hvor forureningskilden befinder sig ift. dette. Herudover er det vigtigt at vurdere om der findes dybe højpermeable lag eller barrierer indenfor 1500 m afstand fra kilden. Hvis disse forhold er tilstede, er udførsel af dybe boringer meget nødvendige.

Læs publikation