Miljøprojekt nr. 2067, 2019

Sorteringskriteriers betydning for kvalitet og genanvendelse

07-02-2019
Affald

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af sorteringskriteriers påvirkning på kvalitet og genanvendelseseffektivitet for papir-, pap-, plast-, glas-, metal- og organisk affald.
Formålet med projektet er at skabe et vidensgrundlag, som både staten og kommunerne kan bruge i den kommende indsats med at implementere det nye affaldsdirektiv, særligt gennem den kommende nationale affaldsplan og de kommunale affaldsplaner som følger heraf, herunder arbejdet med at ensarte indsamlingen af husholdningsaffald.

Rapportens analyser resulterer i fire delkonklusioner, der er relateret til hensyn i forhold til sorterings- og genanvendelsesindustrien samt borgerne, der skal sortere affaldet:

1. Sorterings- og behandlingsanlæggene er i dag generelt set robuste i forhold til, hvad de kan og ønsker at modtage af materialer inden for de enkelte fraktioner.
2. Der synes at være enighed om, at borgerne kan og vil sortere affaldet. Det er dog vigtigt, at sorteringskriterierne er intuitive og letforståelige.
3. Sorteringskriterier rettet mod borgere bør udtænkes på en måde, så mest muligt af affaldet udsorteres til genanvendelse. Anlæggene kan håndtere resten – og eventuelle fejlsorteringer vil blive sorteret fra.
4. Der anbefales materialebaserede sorteringskriterier (papir, pap, plast, glas, metal og madaffald) i kombination med få, skarpe ”undtagelser” af, hvad som må komme med i de enkelte fraktioner og materialer (herunder vådt papir i papiraffald og PVC og flamingo i plastaffald). Dette vil fremme udsortering og indsamling af mest muligt affald til genanvendelse og samtidig begrænse andelen fejlsorteringer så meget som muligt.

Læs publikation