Miljøprojekt nr. 2068, 2019

Punktkilder 2017

19-02-2019

Rapporten omfatter resultaterne fra Miljøstyrelsens overvågning af punktkilder 2017. Punktkilder omfatter renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Grundlaget for rapporten er den årlige indberetning af resultater fra tilsyn og Miljøstyrelsens egen overvågning af udvalgte punktkilder. Rapporten, der er et led i det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA), er udarbejdet af Miljøstyrelsens Fagdatacenter for Punktkilder.

Læs publikation