978-87-7038-012-6

Udvikling af elektrofilter til reduktion af røgemission fra biomasseanlæg

30-11-2018

Ved forbrænding af biomasse, og i særlig grad halm, emitteres store mængder af meget finkornet støv fra skorstenen. I Danmark er der p.t. ingen grænseværdier for støvemission fra mindre halmfyr kedler i landzone, men det forventes, at den fælles europæiske standard EN 303-5 også skal implementeres for mindre kedler i Danmark. Grænseværdien for støvemission vil herefter være 40 og 60 mg støv pr. normal-m3 røggas. Formålet med dette MUDP-projekt har været at udvikle en effektiv og økonomisk rentabel løsning til røgrensning for mindre halm- og træpille fyr.

Projektet har udviklet tre gasfiltre baseret på elektrofilter princippet, i kedelydelsesintervallet 4 kW op til 200 kW. De to mindste størrelser er udelukkende beregnet til anlæg som anvender træbrændsler, mens den største model er udviklet til også at kunne rense røg fra halmfyr. For alle tre filtre er partikelindholdet i den rensede røggas under den forventede grænseværdi. Projektet har således vist, at det er muligt at rense røg fra små biomassekedler fyret med træ, -brænde, flis og piller. Teknologien er dog ikke færdigudviklet. Der er et generelt problem med at rense elektroderne for støv, hvortil der savnes automatisk fungerende tekniske løsninger. Ligeledes er der behov for optimering og tilpasning af strøm og spændingsforsyning samt styringsautomatik i forhold til aktuelle driftsbetingelser.

Læs publikation