978-87-7038-004-1

Genvinding af metaller fra den finkornede del af forbrændingsslagge

16-11-2018

Dette MUDP-projekt havde til formål at udvikle en teknologi til udsortering af de ikke-magnetiske metaller fra den våde, finkornede del af forbrændingsslaggen med en kornstørrelse mindre end 3 mm. Dermed vil projektet bidrage til ønsket om, at øge genvindingen af ikke-magnetiske metaller.

Projektet har vist, at det er muligt at frasortere ikke-magnetiske metaller fra fugtig finkornet slagge helt ned til en kornstørrelse på 0,5 mm under forudsætning af, at fugtindholdet, er nedbragt til et passende lavt niveau på 10-12% ved udtørring. Hovedparten af de fundne metaller udgøres af aluminium, kobber, bly og zink. Renheden af aluminium og de tunge metaller er fundet til at være høj, henholdsvis ca. 80% og 90%. Frasortering af metaller fra slaggen har ikke kunnet vise at medføre en reduktion i faststofindholdet af metaller i den finkornede slagge. Der er fundet en reduktion i udvaskningen af metaller fra den finkornede slagge efter sortering for metaller, hvilket vurderes ikke at skyldes sorteringen, men at slaggen er modnet i den tid, der er forløbet mellem udtagning af prøver før og efter sortering for metaller.

Læs publikation