Miljøprojekt nr. 1992, 2018

Definition af biogene rev

23-03-2018

I Danmark er biogene rev dannet af enten blåmuslinger eller hestemuslinger. Danmark er ifølge habitatdirektivet forpligtet til at beskytte disse biogene rev, men der har ikke tidligere været en egentlig definition på, hvornår der er tale om et rev, og hvornår det er en mere kortlevende samling af muslinger. Derfor har Miljøstyrelsen i samarbejde med Århus Universitet (DCE) og DTU-Aqua lavet definition på danske biogene rev.

Rev er en naturtype i danske have med stor artsrigdom. Det kan enten være stenrev eller såkaldte biogene rev. Rev er hård bund, hvor der vokser arter som tang, søpunge, rurer og dødningehånd. Hvis den hårde bund er dannet af et dyr, kaldes det et biogent rev.

Definitionen består af en række kriterier for de to arter. Det drejer sig om minimumskrav til revenes arealmæssige udbredelse, muslingernes tæthed og revets stabilitet. Kravene er forskellige for de to arter, da de lever forskellige steder og har forskellig biologi. F.eks. er der for hestemuslingen, som er gået tilbage og kun kendes få steder i danske farvande, krav om et minimumsareal på 100 m2, en dækningsgrad på minimum 20 % muslinger, og mindst 25 % af muslingerne skal have en størrelse på 4 cm. Derimod er kriterierne for blåmuslinger, at minimumsarealet er 2500 m2, en dækningsgrad på 30 % og et stabilitetskrav på 3 aldersklasser af muslinger (kohorter).

Det betyder, at der nu er en definition til brug for kortlægninger af havbunden, så revene på sigt kan blive beskyttet mod forstyrrelser og andre trusler.

Læs publikation