Spildevandsvejledningen - til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

15-06-2018

Denne vejledning beskriver med udgangspunkt i spildevandsbekendtgørelsen og kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven den samlede regulering og den gældende praksis på spildevandsområdet. Vejledningen er alene retningsgivende for fortolkningen af lovgivningen, idet lov og bekendtgørelse naturligvis har forrang ved tvivl om gældende ret. Den endelige fortolkning af reglerne og afgørelse af enkeltsager ligger hos domstolene og Miljø- og Fødevarenævnet.

Vejledningen henvender sig først og fremmest til kommunerne, men også andre interessenter, organisationer, rådgivere, borgere mv. vil kunne have interesse for dens indhold.

Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens vejledning fra 1999 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningsvejledning nr. 9735 af 14. juli 2016 om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen.

Læs publikation