Miljøprojekt nr. 2023, 2018

Anvendelse af poreluftmålinger til påvisning af jord-forurening med olie

22-06-2018

Projektet undersøger anvendeligheden af poreluftscreening, som redskab til at screene arealer for ukendt jordforurening med diesel-/fyringsolie.

Der er gennemført supplerende feltundersøgelser på 9 lokaliteter i Region Sjælland med ældre fyringsoliespild. På baggrund heraf er der fremskaffet TVOC-koncentrationer med høj datatæthed for 38 poreluftpunkter placeret indenfor en afstand af 3 meter fra kendte kilder/jordforureninger.

På baggrund af de indsamlede data er det konkluderet, at poreluftkoncentrationen for TVOC omkring jordforureninger med fyringsolie, falder hurtigt med afstanden til kilden/jordforureningen. Ved mere end 1 meters afstand til jordforurening, kan det forventes at koncentrationen er faldet til <20% af kildekoncentrationen og <3.000 µg/m3.

På baggrund af de indsamlede data er der foretaget nogle statistisk baserede betragtninger omkring sandsynligheden for at lokalisere en ukendt jordforurening (af givne størrelser) ved anvendelse af forskellige prøvetagningstætheder, og der er opstillet anbefalinger ift. fremtidig poreluftscreening for ukendt olieforurening.

Læs publikation