Miljøprojekt nr. 1982, 2018

Udnyttelse af ressourcer og energi ved Landfill Mining

12-02-2018

Knapheden på ressourcer af forskellig art er et stadig stigende problem. Samtidig er der kommet større fokus på at benytte produktionssystemer baseret på cirkulær økonomi. Som en følge heraf er der en øget interesse for at kunne opspore og udnytte de materialer, som ligger gemt i gamle lossepladser og affaldsdepoter. Opgravning og genanvendelse af affald herfra betegnes ’Landfill Mining’, og har været inde i en teknologisk udvikling de senere år.

Ved Landfill Mining opgraves de forskelligartede materialer, som i varierende grad kan genanvendes. Desuden frigøres der arealer, som kan benyttes til byudvikling og andre formål, samtidig med at de natur- og miljømæssige trusler fra affaldet minimeres eller helt elimineres. Udsivning fra lossepladser udgør i dag et væsentligt miljøproblem.

Der er imidlertid en række omkostninger forbundet med at udføre Landfill Mining. Ikke alene opgravningen og sorteringen af affaldet, men også arbejdet med at få de udsorterede affaldsfraktioner til at indgå i genanvendelsessystemerne er omkostningskrævende. Endelig har det vist sig, at Landfill Mining berører en lang række forskellige administrative områder og er underlagt lovgivning inden for især miljø, skat, energi og affald generelt. Disse reguleringsmæssige hensyn kan være vanskelige at imødegå på en hensigtsmæssig måde.

I nærværende projekt er der udført Landfill Mining i en mindre del af et affaldsdepot samtidig med at materialestrømmene og økonomien er fulgt tæt. Resultaterne heraf er benyttet til at vurdere omkostningerne og de praktiske udfordringer ved forskellige typer Landfill Mining og til at udarbejde en forretningsmodel for, hvorledes Landfill Mining kan gennemføres under forskellige forhold.

Læs publikation