Miljøprojekt nr. 1984, 2018

GrundRisk. Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

16-02-2018

Dette teknologiudviklingsprojekt er udarbejdet af DTU Miljø i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Projektet hænger tæt sammen med hovedprojektet GrundRisk, der består af en indledende risikoscreening, samt en efterfølgende risikovurdering af de jordforureninger, der kan true vores grundvandsressourcer. Nærværende rapport omhandler udviklingen af en metode til risikoscreening.

GrundRisk Screening er en indledende og automatiseret screening for V1- og V2-lokaliteter, der baseret på blandt andet worst case koncentrationer, dæklagstykkelser og beregnede grundvandskoncentrationer vurderer om en jordforurening udgør en potentiel risiko for grundvandet.

GrundRisk Screening er målrettet den offentlige indsats overfor jordforurening, som administrativt håndteres i de 5 danske regioner.

Læs publikation