Miljøprojekt nr. 2058, 2018

Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald - kildestyrke fase 2

Delopgave 1 – Kildestyrke – Opbygning af kildestyrkemodel

21-12-2018
Affald

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Dansk Affaldsforening og DepoNet gennemført et større projekt, som har til formål at udvikle en metodik til at synliggøre den stedsspecifikke forureningspåvirkning af miljøet omkring danske deponeringsanlæg, i forhold til grundvand, overfladevand samt natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af påvirkning af miljøet.

Dette er den anden af to baggrundsrapporter, som dokumenterer grundlaget for at opstille en model til beregning af kildestyrken som funktion af tiden. Denne rapport omhandler opbygning af delelementer, der indgår i beregning af kildestyrken, og udgør dokumentationsgrundlaget for kildestyrkemodellen. Den beskriver modellens randbetingelser samt de grundoplysninger, der er nødvendige for modellen. Rapporten beskriver desuden, hvordan mængden af perkolat opgøres i alle faser af deponeringsanlæggets levetid, hvordan stoffrigivelsen bestemmes ud fra rutinemæssig monitering af perkolatets stofindhold, samt hvordan flere deponeringsenheder kan indgå i risikovurderingen. Endelig er der i rapporten opstillet forslag til default værdier, som vil kunne anvendes til beregning af kildestyrken, i de tilfælde, hvor det stedsspecifikke datagrundlag er utilstrækkelig. Rapporten vil kunne fungere som et opslagsværk for brugeren, som således har mulighed for at sætte sig ind i de enkelte delelementer i modellen samt de valg, der er truffet i udviklingen af modellen. 

Læs publikation