Miljøprojekt nr. 2057, 2018

Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald - kildestyrke fase 1

Delopgave 1 – Kildestyrke – Konceptuelle modeller

21-12-2018
Affald

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Dansk Affaldsforening og DepoNet gennemført et projekt, som har til formål at udvikle en metodik til at synliggøre den stedsspecifikke forureningspåvirkning af miljøet omkring danske deponeringsanlæg, i forhold til grundvand, overfladevand samt natur.

Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af påvirkning af miljøet. Dette er den første af to rapporter, som dokumenterer grundlaget for at opstille en model til beregning af kildestyrken som funktion af tiden. I denne rapport opstilles de konceptuelle modeller for kildestyrken og eksisterende viden om forhold, der vides at være kritiske i forhold til bestemmelse af kildestyrken, beskrives. Overvejelser og beslutning om, hvordan kritiske forhold håndteres i modellen dokumenteres i rapporten. Kritiske forhold omfatter viden om affald, der gennem tiderne er modtaget til deponering, viden om udvaskning af potentielt miljøfremmede stoffer fra affaldet, regnvandets heterogene flow gennem affaldet samt viden om stoffernes spredning til det omkringliggende miljø. På det grundlag er der opstillet et forslag til, hvilke stoffer og stofgrupper, der for forskellige typer af deponeringsenheder og lossepladser bør indgå i en risikovurdering i forhold til påvirkning af grundvand, overfladevand og natur.

 

 

Læs publikation