Miljøprojekt nr. 2055, 2018

Modellering af udvaskning af problematiske stoffer fra beton og tegl

19-12-2018
Affald

I nærværende projekt har man undersøgt om anvendelse af beton og blandinger af beton og tegl i bygge-og anlægsprojekter, vil medfører en uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer til grundvandet/overfladevand.

Dette er undersøgt ved at modellere udvaskning af problematiske stoffer fra realistiske anvendelsesscenarier for brug af nedknust beton og blandinger af beton og tegl i diverse bygge-og anlægsprojekter så som støjvolde, veje, pladser mv. Resultaterne viser, at der ved anvendelse af nedknust beton og blandinger af beton tegl under veje, stier og visse mindre støjvolde, ikke forekommer nogen uacceptabel udvaskning af problematiske stoffer. I scenarier, der repræsenterer pladser med fast belægning, jernbaneunderbygning, ledningsgrave samt visse små og store støjvolde, ses en uacceptabel udvaskning af en række stoffer som dog aftager til et acceptabelt niveau i en afstand af 100 meter fra kilden. For scenarierne pladser uden fast belægning, visse store støjvolde og terrænregulering ses en uacceptabel udvaskning, som ikke er aftaget til et acceptabelt niveau i en afstand af 100 meter fra kilden.

Resultaterne indgå i arbejdet med den kommende revision af restproduktbekendtgørelsen.

 

Læs publikation