Miljøprojekt nr. 2034, 2018

Substitution af koboltholdigt tørremiddel i linoliemaling

21-08-2018

I projektet blev muligheden for substitution af koboltbaserede tørremiddel i linoliemaling undersøgt.

Hærdeprocessen for linolie er tidskrævende, og man tilsætter derfor ofte et tørremiddel. Farvefabrikken Skovgaard og Frydensberg anvender en koboltbaseret tørremiddel, der mindsker tørretiden fra uger til timer. Koboltsalte betragtes dog som problematiske, og adskillige koboltforbindelser er allerede på kan-didatlisten under REACH. På basis af videnskabelig litteratur og interview af tørremiddelproducenter blev der identificeret fire alternative produkter, som er baseret på jern og manganforbindelser. Desuden er der anvendt calcium og zirkonium som sekundære tørremidler for at fremme primærtørremidlernes effekt. De nuværende egenskaber for koboltholdige linoliemalinger blev anvendt til at opstille referencemål for påføring, hærdning, lagerstabilitet, farvebestandig-hed og slidstyrke. De miljø- og sundhedsmæssige krav til alternativet vurderes ud fra faremærkning, kodenummer for den færdige maling, samt at alternativet ikke må være et SVHC stof. Vurderingerne er primært foretaget ud fra leverandørens selv -klassificeringer samt indholdsstoffer oplyst i sikkerhedsdatabladene.  Desuden er værktøjet RiskScreen Tool anvendt til modellering og sammenligning af miljø- og sundhedspåvirkninger af stofferne i alternativerne. Der blev fremstillet en hvid og sort forsøgsmaling med de koboltfrie alternativer ud fra samme recept som den kobolt-baserede maling og der blev gennemført screeningstests. Et af de identificerede alternativer vil muligvis kunne anvendes. Der var dog uafklarede spørgsmål omkring prisen og ift. opskale-ring, der kræver yderligere undersøgelser, ligesom det inden for projektets tidsramme ikke var muligt at udføre tests for langtidseffekter (holdbarhedstests, vejrligstest mv.). Omkostningerne for alternativet ligger på tæt på det nuværende niveau for Valirex Co 10 % D60.

Læs publikation