Miljøprojekt nr. 1998, 2018

Jordforurening med bioolie

16-04-2018

Bioolier anvendes i stigende grad som erstatning for eksempelvis dieselolie, fyringsolie og hydraulikolie. Der er ikke fastsat kvalitetskriterier for bioolier, der kemisk set adskiller sig fra mineralske olier.

Da bioolier generelt betragtes som miljøvenlige og bionedbrydelige kan der opstå tvivl om behovet for afværgetiltag i forbindelse med spild til miljøet. Projektets formål har været, at indsamle eksisterende viden om biooliers spredning og nedbrydning i miljøet. Desuden er der udført en række laboratorieforsøg til sammenligning af nedbrydningen af forskellige olier i jordprøver. Resultaterne viste, at bioolie ikke nødvendigvis nedbrydes hurtigere i jorden end tilsvarende mineralske olier. Det blev desuden vist, at kemisk analyse af jordprøver skal udføres med en metode, som medtager indholdet af planteolie og fedt. Restforureninger med bioolie i jord og grundvand vurderes i de fleste tilfælde ikke at udgøre en risiko for mennesker eller miljø, som følge af lav toksicitet, lav mobilitet og høj bionedbrydelighed i jord og grundvand. Dog vurderes der ved større spild med ren biodiesel eller biofyringsolie (FAME) at kunne være risiko for metandannelse, som potentielt kan udgøre en eksplosionsrisiko i nærliggende bygninger og bygværker. Dette vurderes ikke at være en risiko ved spild med biosmøremidler som f.eks. biohydraulikolie, der typisk vil findes i overjorden, hvor der er effektiv geniltning af de forurenede aflejringer.

Læs publikation