GasBoosteren

25-04-2018

Der er ofte et væsentligt gaspotentiale tilbage i den afgassede biomasse, der ikke udnyttes, idet der ikke eksisterer en teknologi, som billigt og effektivt kan fremme en højere gasdannelse.

I dette MUDP projekt er der udviklet og testet et nyudviklet koncept (GasBoosteren), der består af et ATEX godkendt flotationskammer, og muliggør udnyttelsen af hele biomassens energipotentiale gennem tilbageholdelse i reaktoren, indtil den omsættelige fraktion er omsat anaerobt. Endvidere boostes effektiviteten af biogasanlægget, idet de gavnlige bakterier tilbageholdes i processen, og ikke som nu følger det afgassede materiale ud af systemet. Pilotskalaforsøgene viste, at flotationstrinnet kunne recirkulere 57 % af tørstofindholdet, hvilket svarer til 36 % af restmetanpotentialet i den udgående biomasse. De gennemførte tests viste en merproduktion af biogas på min. 4 % pr. m3 biomasse. Restmetanpotentialet var dog relativt lavt sammenlignet med andre gyllebaserede biogasreaktorer og det forventes derfor at merudbyttet vil være højere for reaktorer med en højere organisk belastning og kortere opholdstid end anvend i forsøget. Fordelen ved GasBoosteren er at det er muligt at øge belastningen i en reaktor fx, med kildesorteret organisk dagrenovation, uden at tørstofindholdet i den udgående biomasse øges, hvilket vil kunne ’booste’ biogasudbyttet fra eksisterende biogasanlæg. Tilbagebetalingstiden er beregnet til at være ca. 1 år om end der er nogen usikkerhed forbundet med disse som bl.a. driften og typen af biogasanlægget.

Læs publikation